Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht staat aan het hoofd van de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in de gemeente dient te gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De gemeenteraad houdt zich bezig met allerlei onderwerpen die voor de gemeente en de inwoners van belang zijn. De gemeenteraadsleden worden iedere vier jaar rechtstreeks gekozen door de (kiesgerechtigde) inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht. De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht telt momenteel 23 raadsleden, verdeeld over 8 fracties. De burgemeester, Jan Heijkoop, is voorzitter van de gemeenteraad. De plaatsvervangend voorzitter is raadslid Leo Platschorre.

Taken

De taken van de gemeenteraad zijn in grofweg drie verschillende taken op te delen: het vormen van de volksvertegenwoordiging, het stellen van kaders en het controleren van het college van burgemeester en wethouders.

  • De inwoners van onze gemeente vertegenwoordigen

Door in contact te zijn met inwoners komen de raadsleden te weten wat er speelt in de gemeente en kunnen zij bij het nemen van besluiten, de belangen goed afwegen. Raadsleden praten hiervoor met inwoners, wijkraden, belangenorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Indien u een onderwerp op de politieke agenda wilt krijgen of contact zoekt met de gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@h-i-ambacht.nl. Voor het maken van afspraken met fracties kunt u contact opnemen met de fractiesecretariaten.

  • De hoofdlijnen van het beleid van de gemeente bepalen.

De gemeenteraad stelt kaders vast en bepaalt zo het gemeentelijk beleid voor de lange termijn. De raad bepaalt in hoofdlijnen wat er nodig is in de gemeente. Zo besluit de gemeenteraad bijvoorbeeld hoeveel geld waaraan besteed wordt. Dat is terug te vinden in de gemeentebegroting. De raad stelt beleid voor de openbare ruimte, uw leefomgeving, vast en beslist over sociaal-culturele voorzieningen, openbaar groen en andere zaken van algemeen belang. Een plan dat voorgelegd wordt aan de gemeenteraad gaat alleen door als een meerderheid van de raad hiermee instemt.

  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert.

De gemeenteraad ziet erop toe dat het college alle plannen die hij heeft aangenomen wel uitvoert en of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht. De gemeenteraad kan hierbij de onafhankelijke Rekenkamercommissie inschakelen.

 

Raadsleden hebben verschillende instrumenten om hun kaderstellende en controlerende taken uit te voeren:

✔     Recht van amendement

Tijdens de raadsvergadering kan elk raadslid een wijziging voorstellen op het voorgestelde besluit. Dit kan door een amendement in te dienen. Daarin beschrijft het raadslid welk onderdeel van het voorstel of het besluit gewijzigd moet worden en waarin dat gewijzigd moet worden. Over elk ingediend amendement wordt door de raad gestemd.

✔     Recht van motie

De raadsleden kunnen altijd een oordeel uitspreken over wat het college van burgemeester en wethouders of de raad heeft gedaan of zou moeten doen. Hiervoor wordt dan een motie opgesteld. Daarin formuleert het raadslid een uitspraak of wens naar aanleiding van bepaalde feiten of gebeurtenissen. De motie kan gaan over een onderwerp dat al op de raadsagenda staat, maar ook over een ander onderwerp. Het indienen van moties kan alleen tijdens de raadsvergaderingen. Over elke ingediende motie wordt door de raad gestemd.

✔     Recht van initiatief / notitie

Het college van burgemeester en wethouders maakt voorstellen voor wat er in Hendrik-Ido-Ambacht gedaan moet worden. De raad mag zelf ook voorstellen maken. Deze worden dan initiatief of bespreeknotitie genoemd. Met zo’n notitie kan een fractie of een raadslid aandacht vragen voor een kwestie die voor het college geen prioriteit heeft. Dit kan dus over het hele gemeentelijke beleid gaan. (initiatiefvoorstel)

✔     Recht van onderzoek/enquête

De raad heeft recht van onderzoek. Dit betekent dat de raad een onderzoek kan laten uitvoeren. Als de raad besluit een onderzoek te houden, dan wordt een commissie ingesteld om dat onderzoek uit te voeren. Deze onderzoekscommissie is te vergelijken met de parlementaire onderzoekscommissie van de Tweede Kamer.

✔     Recht op het stellen van vragen

Raadsleden kunnen zowel mondeling als schriftelijk vragen stellen aan het college. Mondelinge vragen kunnen tijdens de vergaderingen worden gesteld. Schriftelijke vragen kunnen de raadsleden altijd stellen. Door het stellen van schriftelijke vragen kunnen raadsleden opheldering of een waardeoordeel vragen aan de burgemeester of het college over bepaalde actuele onderwerpen. We kennen twee soorten schriftelijke vragen: schriftelijke vragen aan het college van B&W (vragenrecht) of meer informatie over een onderwerp aan het college van B&W vragen (recht van inlichtingen).

✔      Interpellatiedebat

Raadsleden verzoeken om een actueel, politiek onderwerp dat niet op de agenda staat, te bespreken. 

✔      Inzet Rekenkamer

Raadsleden kunnen vragen om een onderzoek uit te laten voeren door de Rekenkamer.

✔     Budgetrecht

Het recht om te bepalen hoeveel geld er voor welk plan of beleidsonderwerp beschikbaar komt.