hendrikidoambacht

Slideshow

Slidewhow

Nieuwsberichten en raads- en commissieleden

Welkom

De laatste vergadering voor het zomerreces is op maandagavond 8 juli 2024.

Ter voorbereiding van deze vergadering zijn er maandagavond 18 juni, dinsdagavond 19 juni en woensdagavond 20 juni commissievergaderingen. U bent van harte uitgenodigd om deze vergaderingen bij te wonen in de raadszaal. Uiteraard kunt u de vergaderingen ook online volgen via de website van de gemeenteraad: raad@h-i-ambacht.nl

Op de agenda's van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht inwoners, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale samenwerking, agendapunten volgende vergadering en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken
Maandag 17 juni 2024, 20:00 uur

 • Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet 2023

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden
Dinsdag 18 juni 2024, 20:00 uur

 • Rapportage projecten Structuurvisie
 • Grondexploitatie De Volgerlanden 2024
 • Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom 2024
 • Grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein 2024

Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën

Woensdag 19 juni 2024, 20:00 uur

 • Evaluatie ondernemersfonds
 • Jaarstukken 2023
 • 1e bestuursrapportage 2024
 • Kadernota 2025
 • Protocol accountantscontrole 2024 en normenkader 2024
 • Wijziging GR Veiligheidsregio ZHZ

U kunt de stukken via de gemeentesite inzien: https://raad.h-i-ambacht.nlIn het scherm kunt u dan klikken op 'Vergaderstukken'.

Spreekrecht
Iedereen krijgt de gelegenheid om tijdens de commissievergaderingen iets te zeggen over de onderwerpen die op de agenda staan dan wel over een onderwerp welke behoort bij de betreffende commissie. Hiervoor is maximaal dertig minuten ingeruimd aan het begin van de vergadering. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, ga dan als volgt te werk:

 • Meld ten minste 48 uur voor de vergadering bij de griffier over welk(e) onderwerp(en) op de agenda u iets wilt zeggen. Dat kan via telefoonnummer 078 770 26 87 en e-mailadres: gh.logt@h-i-ambacht.nl.
 • Geef uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer alsmede het onderwerp of agendapunt door.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal 5 minuten het woord van de voorzitter in volgorde van aanmelding. Hierna doet de voorzitter of een lid van de commissie een voorstel voor de behandeling van uw inbreng.