Privacyverklaring

Privacyverklaring gemeenteraad Hendrik-Ido-Ambacht

Persoonsgegevens

De gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verwerkt als bestuursorgaan persoonsgegevens over u omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen. Hiervoor is ook een verordening vastgesteld: gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De gedragscode is leidend.

Bijzondere persoonsgegevens

De gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verwerkt géén bijzondere persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens aan ons verstrekt. Onder bijzondere persoonsgegevens vallen godsdienst, politieke voorkeur, medische gegevens, strafrechtelijk verleden, ras of etnische afkomst, inkomensgegevens, vermogensgegevens, biometrische gegevens, of BSN.

Verwerkingsdoelen

De hierboven genoemde persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de volgende doelen en op grond van de volgende grondslagen:

Toestemming: u heeft toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

Overeenkomst: gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen.

Wettelijke verplichting: gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de gemeenteraad.

Publiekrechtelijke taak/algemeen belang: gegevensverwerking is noodzakelijk om een taak uit te voren die welzijn van inwoners beschermt.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hiervoor genoemde grondslagen. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeenteraad blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente om langs te komen. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Raads- en commissievergaderingen

 

De raads- en commissievergaderingen zijn in beginsel openbaar. Tijdens deze vergaderingen wordt er audio- en beeldmateriaal gemaakt van de vergaderzaal en de mensen in de zaal. Van de vergadering zelf worden audio- en beeldopnames gemaakt en tijdens de vergaderingen kunnen er foto’s gemaakt worden. Het audio- en beeldmateriaal kan later via internet terug geluisterd en gekeken worden en wordt eeuwigdurend bewaard. Beeldmateriaal kan gebruikt worden voor het stadsnieuws, social media en de website van de gemeente(raad). Bezoekers die bij raads- en commissievergaderingen op de publieke tribune plaatsnemen worden er op gewezen dat zij in beeld kunnen komen. Wanneer een persoon inspreekt bij een vergadering, wordt dit ook in de audio- en beeldbestanden opgenomen. Een inspreker kan vooraf aangeven niet in beeld te willen komen. Namen van insprekers worden wel altijd vermeld. Raadpleeg zo nodig "gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens door de gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht".

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. De gebruikte cookies zijn tijdelijke cookies (zogenaamde sessie-cookies) en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via griffie@h-i-ambacht.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Voor de gemeenteraad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze persoon controleert of de gemeente aan de privacywetgeving voldoet en geeft advies over privacyvraagstukken waar nodig. Heeft u specifieke vragen over het toezicht op de privacy binnen de gemeente of het privacy beleid dan is het mogelijk om deze vraag te stellen aan de FG via FG@drechtsteden.nl. Let op dat u in deze email geen vertrouwelijke informatie meestuurt, dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Voor algemene vragen over privacy binnen uw gemeente kunt u terecht bij de privacy coördinator van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.