Raads- en commissievergaderingen

Raads- en commissievergaderingen

In principe vindt elke eerste maandag van de maand een raadsvergadering met de gemeenteraad plaats. Tijdens deze vergaderingen worden er raadsbesluiten genomen over voorstellen die eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering. Deze commissievergaderingen hebben als taak de besluitvorming van de raad voor te bereiden voordat de raad daadwerkelijk een besluit neemt. Daarvoor voeren zij overleg met het college van burgemeester en wethouders. De commissies zijn samengesteld uit leden van de gemeenteraad die min of meer gespecialiseerd zijn op een bepaald gebied. In de commissies kunnen ook burgerraadsleden zitting nemen. Burgerraadsleden zijn inwoners die op de kieslijst van een politieke partij staan, maar niet zijn gekozen tijdens de laatste verkiezingen. Zij ondersteunen de raadsleden en zijn vaak ook raadsleden in spe. Per fractie mogen er maximaal 3 burgerraadsleden worden aangewezen.

Onze gemeente kent drie commissies, die op drie verschillende avonden vergaderen. De onderwerpen bepalen in welke commissie het stuk wordt behandeld.

  • Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken (WOS) vergadert op een maandagavond;
  • Ruimtelijke Zaken en De Volgerlanden (RZ- De Volgerlanden) vergadert op een dinsdagavond;
  • Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden en Financiën (ABA- Fin) vergadert op een woensdagavond.

Tijdens de commissievergaderingen worden de raadsvoorstellen voor het eerst besproken en aan de hand van een discussie wordt tijdens de vergaderingen bepaald of een voorstel in de raadsvergadering behandeld zal worden als een hamerstuk of een debatstuk. Een hamerstuk wordt zonder vrijwel enige discussie aangenomen, terwijl er over een debatstuk juist nog gesproken/gediscussieerd zal worden. Na de bespreking wordt er tijdens de raadsvergadering daadwerkelijk een besluit genomen over het voorliggende voorstel.

Alle vergaderingen zijn in beginsel openbaar. U kunt tijdens de vergaderingen plaatsnemen op de publieke tribune in de raadzaal, maar u kunt deze ook live volgen en terugkijken via het raadsinformatiesysteem op de website https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/.* Hier staan ook de agenda´s met bijbehorende stukken, waaronder de raadsvoorstellen.

* Sinds Corona is gestart met "hybride" vergaderen. Dat betekent een fysieke vergadering met de mogelijkheid om digitaal aan te sluiten.